Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Merel Bormans Photography
1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, foto’s, bestellingen, fotoreportages en overeenkomst gesloten tussen Merel Bormans Photography en de wederpartij, tenzij van deze algemene voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Merel Bormans Photography, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Merel Bormans Photography en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Merel Bormans Photography zijn overeengekomen.

2. Boeking
1. Een fotoreportage kan worden geboekt per e-mail, telefonisch of via andere media zoals facebook(messenger).
2. Reiskosten bedragen 25 cent per kilometer retour, de route wordt bepaald aan de hand van googlemaps vanaf postcode 3824 ZG.

3. Fotoreportage
1. Tijdens de reportage dient het paard/ de paarden gereed te staan om direct op de foto gezet te worden. Indien Merel Bormans Photography (naar eigen inzicht) te lang moet wachten kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden.
2. Bij een fotoreportage presenteert u de paarden in topvorm (goede conditie en de vacht en tuigage goed verzorgd.

4. Levering van foto’s
1. Uit iedere reportage wordt slechts een selectie van de foto’s gemaakt. Merel Bormans Photography is ten alle tijden vrij om zelf te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om aan u te tonen. Dit omdat de naam van Merel Bormans Photography ten alle tijden met de foto’s is verbonden.
2. Binnen 14 dagen na de reportage zullen de foto’s op een persoonlijke webpagina staan. Hier kunt u de (onbewerkte) foto’s op klein formaat zien. Deze foto’s zijn enkel bedoeld zodat u hieruit uw nabestelling kunt doen. Deze foto’s mogen op geen enkele andere wijze worden gebruikt.
3. Alle foto’s die worden nabesteld ontvangt u ook als lage resolutie bestand met logo, oftwel als “internetbestand”. Dit bestand mag gebruikt worden op sociale media zoals facebook, bokt, googleplus en om aan uw familie en vrienden te tonen.
4. Bestellingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling worden voorbereid. Hierover ontvangt u een bevestigings e-mail.
5. Bestelling van geprinte foto’s, canvassen, dibond e.d. zullen maximaal 21 dagen na ontvangst van de betaling worden verzonden.
6.Foto’s worden verzonden in een kartonnen bordrug enveloppe.
7. Foto’s die worden verzonden zijn vanaf het moment van verzenden voor uw eigen risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoordenlijkheid van Merel Bormans Photography. Indien u dit risico niet wilt lopen, is het mogelijk de foto’s persoonlijk af te halen bijhet adres van Merel Bormans Photography. In dit geval bent u ook geen verzendkosten verschuldigd. Neem hiervoor contact op.
8. Merel Bormans Photography kan in geen geval geld terug geven bij beschadiging tijdens transport. In overleg (en bij bewijs van beschadiging) kan de bestelling tegen kostprijs opnieuw worden verzonden.
9. Pas na ontvangst van betaling kan worden overgegaan tot levering van uw bestelling. Onbetaalde foto’s worden niet verzonden.
10. Eventueel nabestelde originele digitale bestanden zijn voor eigen gebruik en zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor publicatie op het internet. Tenzij anders en schriftelijk overeen gekomen met Merel Bormans Photography.

5. Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen zijn maximaal 1 jaar geldig na uitgifte.
2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

6. Offertes
1. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Merel Bormans Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van aanvaarding van hun aanbod, hun aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
2. Merel Bormans Photography kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Merel Bormans Photography daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Merel Bormans Photography anders aangeeft.

7. Betalingen en incassokosten
1. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage dient vooraf per bank overschrijving te worden voldaan of gepast contant te worden voldaan voor de fotoreportage aanvangt.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Merel Bormans Photography en de verplichtingen van de wederpartij jegens Merel Bormans Photography onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij incassokosten verschuldigd.
8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Merel Bormans Photography in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

8. Annulering fotoreportage
1. In geval van annulering van een fotoreportage door de wederpartij, om welke reden dan ook, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
– Vanaf 4 tot 2 weken voor aanvang van de fotoreportage, wordt er 75% in rekening gebracht.
– Binnen 2 weken voor aanvang van de fotoreportage, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
3. Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Merel Bormans Photography gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Merel Bormans Photography gemaakte kosten op dat moment.
4. Indien de fotoreportage buiten plaats vindt kan deze alleen doorgaan bij zon en bewolking. Bij neerslag niet, in verband met de apparatuur van Merel Bormans Photography. In geval van slecht weer of slechte weersvoorspellingen zal de fotoreportage worden verplaatst en zal er een nieuwe datum worden afgesproken. Indien de wederpartij toch besluit de fotoreportage plaats te laten vinden en er kan uiteindelijk niet gefotografeerd worden vanwege het weer dan worden wel alle kosten in rekening gebracht.
5. Bij een fotoreportage is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk, tenzij er sprake is van overmacht. Mocht de fotoreportage om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan zal er een gepaste oplossing worden gezocht.

9. Klachten
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen na de online cursus, workshop en/of fotoreis schriftelijk aan Merel Bormans Photography te worden gemeld. Merel Bormans Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

10. Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Merel Bormans Photography is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Merel Bormans Photography.
2. Merel Bormans Photography is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Merel Bormans Photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Merel Bormans Photography is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Merel Bormans Photography kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien Merel Bormans Photography aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Merel Bormans Photography beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Merel Bormans Photography aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Merel Bormans Photography overeenkomstig de verzekering draagt.
6. De Wederpartij is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Merel Bormans Photography.
7. Merel Bormans Photography is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Merel Bormans Photography ingeschakelde derden.
8. De Wederpartij dient de schade waarvoor Merel Bormans Photography aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Merel Bormans Photography te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Merel Bormans Photography vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

11. Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart Merel Bormans Photography voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
2. Indien Merel Bormans Photography uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Merel Bormans Photography zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Merel Bormans Photography en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

12. Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Merel Bormans Photography en de door Merel Bormans Photography (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

13. Portretrecht
1. Het portretrecht ligt bij de wederpartij. De wederpartij geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Merel Bormans Photography om haar/zijn werken te gebruiken voor eigen promotie doeleinden.
2. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient die dit schriftelijk aan Merel Bormans Photography aan te geven.

14. Intellectuele eigendom
1. Merel Bormans Photography behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Merel Bormans Photography behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Toepasselijke recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Merel Bormans Photography partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Geschillen tussen Merel Bormans Photography en de wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.